การขอรับสิทธิ์การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ตามนโยบายช่วยเหลือภาครัฐร่วมกับมหาวิทยาลัย

สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ที่ลงทะเบียนเรียนเทอม 1/2564

หมดเขตการยืนยันรับสิทธิ์ 27 ต.ค. 2564
หลังจากนั้น นศ. ยังได้สิทธิ์ช่วยเหลือของมหาวิทยาลัย 20%
อัตราการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • ค่าเทอมไม่เกิน 50,000 บาท ได้รับเงินสนับสนุน 50%
 • ค่าเทอม 50,001 - 100,000 บาท ได้รับเงินสนับสนุน 30%
 • ค่าเทอมตั้งแต่ 100,001 บาท ขึ้นไป ได้รับเงินสนับสนุน 10%
กรณีค่าเทอมไม่เกิน 50,000 บาท ได้รับเงินสนับสนุน 50%
 1. 1. เงินสนับสนุนจากภาครัฐ 30%
 2. 2. เงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 20%
  • โดยมหาวิทยาลัยได้ลดไปก่อนแล้ว 10% คงเหลือลดค่าธรรมเนียมครั้งนี้อีก 10% (หรือทั้ง 20% หากยังไม่เคยได้รับส่วนลด)
นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้เงินจากภาครัฐ 30% ได้แก่
 1. 3.1 มีสัญชาติไทย
 2. 3.2 ลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 3. 3.3 หากลงทะเบียนในหลายสถานศึกษา จะต้องเลือกรับสิทธิ์ที่เดียวเท่านั้น โดยเข้าไปยืนยันสิทธิ์ในระบบส่วนกลางก่อน ที่ https://covidfund.cupt.net
 4. 3.4 ไม่เป็นผู้ที่รับทุนการศึกษาจากเงินของภาครัฐเต็มจำนวนอยู่แล้ว
 5. 3.5 ไม่เป็นผู้ที่รับทุนการศึกษาแบบยกเว้นค่าธรรมเนียม อาทิ ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ทุนการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย ทุนการศึกษารางวัลนักกีฬา-วิชาการ
 6. 3.6 ยินดีที่จะส่งมอบหลักฐานต่างๆ  (ถ้ามี) ในการเบิกจ่ายให้กับมหาวิทยาลัย หรือให้มหาวิทยาลัยออกหลักฐาน เพื่อนำไปเบิกจ่ายกับรัฐ
 7. 3.7 หากมหาวิทยาลัยไม่สามารถเรียกเก็บส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาจากรัฐ ในชื่อของนักศึกษาได้ และได้คืนเงินในส่วนนี้ไปก่อนแล้ว นักศึกษายินยอมให้มหาวิทยาลัยตั้งหนี้คงค้าง ซึ่งจะต้องชำระให้เสร็จก่อนจึงสามารถลงทะเบียนเรียนในเทอมถัดไป/ยื่นขอสำเร็จการศึกษาได้
สำหรับนักศึกษาที่ชำระค่าเล่าเรียนไปแล้ว หรือ ชำระเกินส่วนลดที่พึงได้รับ
 1. (1) เตรียมบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับหมายเลขบัตรประชาชนของนักศึกษา (กรณีที่มีแล้วไม่ต้องดำเนินการ ถ้ายังไม่เคยมีให้ดูรายละเอียด >>คลิก ) และเตรียมไฟล์แนบสำเนาบัตรประชาชนด้านหน้า
 2. (2) หลังจากยืนยันขอรับสิทธิ์ลดค่าธรรมเนียมการศึกษานี้แล้ว รอเงินคืนทางบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนของนักศึกษา
 3. (3) ไม่สามารถคืนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ของบุคคลอื่นได้
 4. (4) ไม่สามารถคืนผ่านพร้อมเพย์ที่เป็นเบอร์โทรศัพได้
สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ชำระเงินค่าเล่าเรียน หรือ ชำระเงินแล้วบางส่วนแต่ไม่เกินส่วนลดที่พึงได้รับ
 1. (1) หลังจากยืนยันขอรับสิทธิ์ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว ให้นักศึกษาตรวจสอบยอดเงินใบแจ้งชำระเงิน (Statement of Student Account) จะมีเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเพิ่มอีก 10 % รวมเป็น 20% และเงินสนับสนุนจากรัฐบาลอีก 30% ในระบบบริการการศึกษา https://reg.rbru.ac.th
 2. (2) พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน (Statement of Student Account) ใหม่ ที่มีรายการส่วนลดเพิ่มมา แล้วชำระเงินตามวันเวลาที่ระบุในใบดังกล่าว
ลงทะเบียน
ขอยืนยันรับสิทธิ์ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ใช้ username และ password เดียวกับระบบบริการการศึกษา (ระบบ REG)
Username :
Password :
พัฒนาโดยกลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับกองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อ refundcovid@rbru.ac.th (ทางอีเมล หรือ Google Chat)